Skip to content
icoana_maicii_domnului_pantanassa
Rugăciuni

Acatistul Maicii Domnului Pantanassa, vindecătoare de cancer

Rugăciunile începătoare:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfantului Duh, Amin.
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Preasfânta Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se Numele Tău, vie împărăţia Ta, fie voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dăne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.
Pentru rugăciunile Preasfintei Născatoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şiale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Condacele şi Icoasele:

Condacul 1:

În faţa icoanei talecelei nou descoperităstând noi credincioşii, îţi cântam ţie cu umilinţă, Împărăteasa tuturora. Trimite vindecare robilor tăi celor bolnavi care te roagă cu umilinţă, ca plini de bucurie să-ţi cânte ţie: Bucură-te, Împarateasa tuturor, ceea ce vindeci cu har neputinţele noastre !

Icosul 1:

Îngerul cel înaintestător, din cer venind, a zis Împărătesei Fecioarei Maria: „Bucură-te!” şi, văzându-Te pe Tine, Doamne, cu glas dumnezeiesc a strigat către dânsa, zicând:

Bucură-te, începutul mântuirii noastre;
Bucură-te, împlinirea planului Ziditorului;
Bucură-te, că prin tine Dumnezeu a devenit trup;
Bucură-te, că  Cel Nevăzut întru tine S-a zămislit;
Bucură-te, că mila păcii întru sine ai primit ;
Bucură-te, că, îmbrăcăminte Cuvantului i-ai împletit;
Bucură-te, Slava Cerului de minte necuprinsă;
Bucură-te, mană cerească,ce întăreşti inima în credinţă;
Bucură-te, Stea care aduci a harului strălucire;
Bucură-te, izvorul apei celei vii, şi nemuritoare;
Bucură-te, Născatoare de Dumnezeu, între femei binecuvântată;
Bucură-te,  că ai nascut pe Domnul, Fecioară Preacurată;
Bucură-te, Împărăteasa tutror, ceea ce vindeci cu har neputinţele noastre !

Condacul 2:

Cuvântul cel Fărădeînceput , prin tine a venit prunc tânăr,făcându-te vindecătoarecelor ce cinstescnespusă Naşterea Sa, cântând, Aliluia!

Icosul 2:

Taina cea neînţeleasă, căutând Fecioara să o înţeleagă, a zis către îngerul cel vestitor: „Arată-mi cum eu, Fecioară fără pată, pot fi Maică Celui Preaînalt?” Iar Arhanghelul Gavriil, cu frică, i-a răspuns cântându-i unele ca acestea:

Bucură-te,  aleasa Sfatului celui de Sus;
Bucură-te, că pe cei ce se roagă ţie,degrabă îi asculţi;
Bucură-te, comoara de pace a lui Hristos;
Bucură-te, nădejdea şi puterea poporului tău;
Bucură-te, minunată nimicitoare a blestemului cancerului;
Bucură-te, vindecătoarea neputinţelor;
Bucură-te, apărătoarea lumii;
Bucură-te, izbavitoare de griji;
Bucură-te, alinătoarea plănsului şi a lacrimilor;
Bucură-te, care deschizi porţile mântuirii tuturor;
Bucură-te, sceptru şi putere a celor ce locuiesc în Sfântul Munte;
Bucură-te, toiagul călugărilor şi al laicilor;
Bucură-te, Împarateasa tuturor, ceea ce vindeci cu har neputinţele noastre!

Condacul 3:

Puterea celui de sus te-a umbrit Fecioară,zâmbind mai presus de fireşi te-ai arătat ca o ţarină bogată, tuturor celor ce doresc să secere mântuire, cântând: Aliluia!

Icosul 3:

Icoana ta, „Împărăteasa a Toate” a fost slavită, o, Maică a lui Dumnezeu, purtător de vindecări iar celor ce se roagă ţie cu credinţă în faţa ei, le dai vindecareca să-ţi cânte aşa:

Bucură-te, Maica Soarelui ce nu apune;
Bucură-te, biruinţa celor ce rabdă şi rele şi bune;
Bucură-te,celor în suferinţe şi boli vindecare;
Bucură-te, zid apărător al văduvelor şi orfanilor;
Bucură-te, că uşile Raiului ni le descui şi ni le arăţi;
Bucură-te, Apărătoarea celor trudiţi şi împovăraţi;
Bucură-te, mijlocitoare pentru mântuirea credincioşilor;
Bucură-te, ceea ce te rogi pentru neamul creştinesc;
Bucură-te, scară cerească prin care ne ridicăm de pe pământ la cer;
Bucură-te, apă vie care speli păcatele noastre de moarte;
Bucură-te, mieluşeaua care păzeşti inimile celor neprihăniţi;
Bucură-te, Acoperământ ce pe fiii Bisericii îi luminezi;
Bucură-te, Împărăteasa tuturor, ceea vindeci cu har neputinţele noastre!

Condacul 4:

Vrând să dea viaţă lumii, Stăpânul tuturor S-a sălăşluit în pântecele tău,mai presus de fire, arătându-te pe tine Maica celor credincioşi, pe care să cânteîn pace: Aliluia!

Icosul 4:

Minuni multe s-au făcut de către tine, o, Cetate a lui Dumnezeu,care de la Sfântă Icoana ta curg ca nişte izvoare de tămăduire trupească şisufletească spre mângâierea tuturor. De aceea cu mulţumire cântăm Ţie:

Bucură-te, Alifie ce alinezi durerile;
Bucură-te, răcoare care potoleşti arsurile;
Bucură-te, flacără care arzi rana cancerului;
Bucură-te, cea care ridici din patul durerii pe cei pe care doctorii nu-i mai pot ridica;
Bucură-te, cea care îţi arăţi faţa ta cea preacurată celor aleşi ai tăi;
Bucură-te, că din lanţul păcatelui pe mulţi îi dezlegi;
Bucură-te, că prin tine ne izbăvim de moarte;
Bucură-te, că prin tine multime de credincioşi au fost mântuiţi;
Bucură-te, înălţime necunoscută de cugetul omenesc;
Bucură-te, adâncimeaflată de cuvântul Dumnezeiesc;
Bucură-te, Profeţie a celor de mai înainte Patriarhi;
Bucură-te, că ai învăţat pe toţi sfinţiţii Ierarhi;
Bucură-te, Împarateasa tuturor, ceea ce vindeci cu har neputinţele noastre!

Condacul 5

Preacurată Fecioară, noi care te ştim biserică a Domnului, la tine cădem rugându-te, să ne faci temple ale Dumnezeirii, pe cei ce-i cântăm Lui : Aliluia!

Icosul 5:

Cetele îngerilor văzând în mâinile tale pe Cel ce a făcut cu mâinile Sale pe om si cunoscându-te a fi Stăpână, deşi te-ai numit „Roaba Domnului”,s-au grăbit să-ţi slujească ţie celei Binecuvantate şi să-ţi cânte acestea:

Bucură-te, că mai presus de Puterile ceresti ai fost înălţată;
Bucură-te, cea care umpli lumea cu vindecări minunate;
Bucură-te, că  cerurile Îţi înalţă slavă şi mărire ;
Bucură-te, că de pe pământ primeşti mulţumire;
Bucură-te, cea care arzi sămânţa putrejunii din inimile noastre;
Bucură-te, că ai surpat năvălirea demonilor şi jugul minciunii;
Bucură-te, că valea plângerii ai umplut-o cu bucurii;
Bucură-te, ceea ce prefaci grijile în dulceaţă cerească;
Bucură-te, a lui Dumnezeu mireasmă plăcută ;
Bucură-te,  a păcătoşilorîndreptaţi veselie recunoscută;
Bucură-te, arma dreptăţii împotriva ispitelor mari;
Bucură-te, scut de apărare împotriva duşmăniei şi a distrugerii;
Bucură-te, Împărăteasa tuturor, ceea ce vindeci cu har neputinţele noastre!

Condacul 6:

Cuvântătorii de Dumnezeu, ucenicii Mântuitorului, s-au strâns minunat în jurul tău, Maică Fecioară, cand te-ai mutat la cele veşnice, şi, cu o inimă şi cu o gură lui Dumnezeu, au cântat: Aliluia!

Icosul 6:

Har minunat s-a arătat din icoana ta Pantanassa, Împărăteasa tuturor, cand tânărul cel intunecat de amăgiri satanice a căzut înaintea ei stând neclintit.În chip minunat a fost dezlegat din legăturile întunericului, apoi cu frică şi cu bucurie a strigat către tine acestea:

Bucură-te, îndreptătoarea vieţii păcătoase;
Bucură-te, mângâierea celor chinuiţi;
Bucură-te, alungătoarea hoardelor de demoni din Biserică;
Bucură-te, risipitoarea norilor întunecaţi ai păcatului;
Bucură-te, distrugătoarea capcanelor celor nevăzute;
Bucură-te, atotputernica biruitoare a vrăjilor sataniceşti;
Bucură-te, far care luminezi calea celor rătăciţi;
Bucură-te, nor care aperi pe cei nevinovaţi de rele;
Bucură-te,oază sfântă care spre smerenie ne îndreptezi;
Bucură-te, vale a acestei vieţi, care ne saturi cu umilinţa lui Hristos;
Bucura-te, temelia Împărăţiei Cerurilor;
Bucură-te, strălucirea luminii Dumnezeieşti;
Bucură-te, Împărăteasa tuturor, ceea ce  vindeci cu har neputintele noastre!

Condacul 7:

Voind să Te dai pe Sine hrană celor credincioşi, Te-ai întrupat din Sfânta Fecioară, ca primind preacuratul Tău trup şi Sfăntul Tău sânge, să Te cunoaştem pe Tine, Dumnezeul cel Adevărat. De aceea, minunându-ne de nespusa Ta înţelepciune, cântăm: Aliluia!

Icosul 7:

Nouă şi slăvită minune ne-a arătat Făcătorul când a săvârşit  Cina cea de Taină împreună cu ucenicii săi. Iar noi, rugând pe Împărăteasa tuturor, să ne învrednicească de tainele cele Dumnezeieşti şi să-i cântăm acestea:

Bucură-te, dătătoare a pâinii cereşti;
Bucură-te, purtătoarea vieţii celei veşnice;
Bucură-te, potir din care ne împărtăşim cu Hristos;
Bucură-te, ceea ce te uneşti suflet şi trup cu Hristos;
Bucură-te, linguriţă de aur plină cu tainele cereşti;
Bucură-te, chivot nepreţuitlocaş al Sfintele Taine;
Bucură-te, îndemnătoarea spre Sfânta Euharistie ;
Bucură-te, Stăpână ce ne hrăneşti cu Pâinea ceaVie;
Bucură-te, cea care îi aşezi de-a dreapta ta pe cei care se împărtăşesc cu cinste;
Bucură-te, cea care scoţi din iad pe apărătorii Sfintei Liturghii;
Bucură-te, călăuzitoarea celor morţi spre fântâna nemuririi;
Bucură-te, tare adapost de pace pentru copiii tăi;
Bucură-te, Imparateasa a Toate, care vindeci neputintele noastre cu harul tau!

Condacul 8:

Privind la minunata Naştere a lui Hristos şi părăsind grijile cele lumeşti, să ne înâlţăm inimile, căci pentru aceasta S-a intrupat Cel de Sus, ca să nemântuiască pe noi cei ce cântăm: Aliluia!

Icosul 8:

Fiind dintotdeauna în sânul Tatălui, Cuvaântul cel Necuprins S-a făcut trup pe pământ. Dumnezeu Cel Mare a slăvit-o pe Fecioara şi a căutat spre smerenia Maicii Sale, care aude de la noi cuvinte ca acestea:

Bucură-te, chivot al necuprinsului Dumnezeu;
Bucură-te, cea care araţi lumii pe Creatorul Cel mai presus de lume;
Bucură-te, cutremurătoare a puterii morţii;
Bucură-te, vindecătoarea rănii lui Adam;
Bucură-te, leac vindecător al rănilor sufleteşti;
Bucură-te, untdelemn Sfânt care ungi rănile trupeşti;
Bucură-te, uşurătoarea durerilor celor care nasc;
Bucură-te, cea care biruieşti iadul;
Bucură-te, cea care toceşti boldul morţii;
Bucură-te, nădejdea învierii de obşte;
Bucură-te, cea care aduci adevărata mântuire ortodocşilor;
Bucură-te, Împărăteasa tuturor, care vindeci neputinţele noastre cu harul tău!

Condacul 9:

Toată firea cea îngerească şi cea omenească s-a minunat de taina întrupării Tale Hristoase şi slăvind negrăită milostivirea Ta,cu frică şi cutremur, plini de bucurie Îţi cântă : Aliluia!

Icosul 9:

Fiind cuprinşi de multe neputinţe, o, Împărateasa tuturor, la Tine alergăm şi de la sfintele tale icoane primim vindecare. Pentru aceea cu credinţă şi cu umilinţă îţi cântăm aşa:

Bucură-te, că pe cei sănătoşi pururea îi păzeşti;
Bucură-te, aducătoare de sănătate celor bolnavi;
Bucură-te, vindecătoarea copiilor bolnavi;
Bucură-te, că celor suferinzi le eşti mamă ocrotitoare;
Bucură-te, cea care ridici pe cei ce zac pe patul bolii;
Bucură-te, întărirea celor stăpâniţi de frica morţii;
Bucură-te, cea care iei seamă la plânsul şi vaietele lumii;
Bucură-te, cea care asculţi suspinul nostru;
Bucură-te, că în bolile noastre ne dai bucurie cerească;
Bucură-te, că celor tulburaţi le dai pace sufletească;
Bucură-te, cea care aduci bucurie celor ce plâng;
Bucură-te, că pe cei blânzi îi ocroteşti pe vecie;
Bucură-te, Împărateasa tuturor, care vindeci neputinţele noastre cu harul tau!

Condacul 10:

Vrând să mnâtuiască firea omenească cea stricată de păcat, Creatorul tuturor a pogorăt peste tine ca roua pe lână şi ca focul în rug păstrându-te nearsă. Dumnezeu fiind, El S-a făcut om pentru care pururea Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 10:

Zid apărător eşti fecioarelor, Preacurată, şi tuturor celor ce petrec întru curăţie. Dumnezeu S-a sălăşluit întru tine curăţind întreaga fire cugetătoare eliberand-o de toată întinăciunea, pentru care îţi cântam unele ca acestea:

Bucură-te, convorbire cu cei se nevoiesc în post şi în tăcere;
Bucură-te, Cununa celor ce petrecîntru feciorie şi viaţă curată;
Bucură-te, începutul şi sfârşitul desăvârşirii sufleteşti;
Bucură-te,că Dumnezeiasca descoperire o păzeşti;
Bucură-te, Păstrătoarea luminii din Sfânta Treime;
Bucură-te,  mântuirea întregii lumi creştine;
Bucură-te, Înălţime neatinsă de minţile trufaşe;
Bucură-te, Adăpostirea celor asupriţi şi smeriţi;
Bucură-te, Preacurată, decât cerurile mai înaltă;
Bucură-te, ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi serafimii;
Bucură-te, Fecioară că ai primit de la înger bunavestire;
Bucură-te, că pe Hristos cel înviat L-ai atins cu mâinile tale;
Bucură-te, Împărăteasa tuturor, ceea ce vindeci neputinţele noastre cu harul tău!

Condacul 11:

Cântare de mulţumire negrăbim a aduce Mântuitorului, Stăpână, noi nevrednicii robii tăi. Dar cine poatecânta cu vrednicie lui Dumnezeu,pentru nenumăratele sale binefaceri. De aceea Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 11:

Ca o mare lumină – Răsăritul Cel de Sus – Fiul tău şi Dumnezeu a strălucit peste noi, cei ce locuim întru intuneric. Ci vino şi la noi, Fecioară. Tu eşti lumânare într-un sfeşnic, purtător de lumină. Iar noi, fiii Bisericii Sale celei Sfinte,îţi aducem laude ca acestea:

Bucură-te, raza Soarelui celui înţelegător;
Bucură-te, locaşul focului celui îndumnezeitor;
Bucură-te, lumină  care străluceşti celor din întuneric;
Bucură-te, torţă care înlături întunericul demonilor;
Bucură-te, luminarea minţilor nepricepute;
Bucură-te, lumină pentru inimile păcătoase;
Bucură-te, mâna cea dreaptă care ne scoţi pe noi din marea deşertăciunilor;
Bucură-te, stea ce ne arăţi calea mântuirii;
Bucură-te, fulger ce-i îngrozeşti pe cei păcătoşi

Bucură-te, luminătoarea constiinţei adormite;
Bucură-te, imblanzirela înfricoşata Judecată, caldă mijlocitoare;
Bucură-te, Împărăteasa tuturor, ceea ce vindeci cu har neputinţele noastre !

Condacul 12:

Vrând să ne dea Harul Său, Dătătorul Vechiului Testament ne-a dăruit Testamentul cel Nou. Şi primind astfel Harul – nu prin lucrarea legii, ci prin credinţa cea adevarată şi aflând astfel mântuirea Îi cântam Lui: Aliluia!

Icosul 12:

Precum oarecând poprul ales întâmpina cu chimvale cortul mărturiei, şi noi, poporul cel nou ales, cântând naşterea Ta, Te lăudăm ca un adevărat Cort, al lui Dumnezeu şi cântăm aşa:

Bucură-te, a celor din ceruri neîncetată cântare;
Bucură-te, celor suferinzi grabnică vindecare;
Bucură-te, că numai lui Dumnezeu cu drag I-ai slujit;
Bucură-te, că pe cei bolnavi, i-ai tămăduit;
Bucură-te, Tron al Celui ce ţine lumea;
Bucură-telecuitoarea bolilor ce nu le cunosc medicina;
Bucură-te, nădejde tare a celor ce suferă în tăcere;
Bucură-te, că prin minuni le aduci mângâiere;
Bucură-te, de Dumnezeu aleasă, vas al milostivirii;
Bucură-te, a înţelepciunii casăşi inimă plină de iubire;

Bucură-te, că mila ta, tuturor vindecări împarte;

Bucură-te, Împărăteasa tuturor, ceea ce vindeci cu har  neputinţele noastre!

Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori)

O, Maică, Împărăteasa tuturor, ceea ce ai născut pe Cel mai Sfânt decat toţi Sfinţii, primeşte rugăciunile noastre şi ne vindeca de toate rănile şi bolile aducătoare de moarte şi ne izbăveşte de osânda cea veşnică pe noi cei ce-ţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Apoi se zice iarăşi Icosul 1 şi Condacul 1

După aceea zicem această rugăciune:

Tropar (Glas 4)

Stăpână şi Doamnă, prin dătătoarea de bucurie, preacinstită icoana ta „Împărăteasa tuturor”, mântuieşte pe cei care cu credinţă cer ajutorul tău; slobozeşte-i din toate durerile pe cei care aleargă la tine, din toate necazurile scapă turma ta care cere de la tine mijlocirea ta.

Rugăciunea întâi către Maica Domnului

Atotbună Stăpână, Sfântă Maică a lui Dumnezeu, Pantanassa, Împărăteasa tuturor, nu sunt vrednic ca să intru sub acoperământul Tău. Ci ca ceea ce eşti milostivă Maica Dumnezeului celui milostiv, spune numai un cuvănt şi se va tămădui sufletul meu şi trupul meu slăbit se va întări. Căci tu ai tărie putincioasă şi cuvântul tău este plin de putere, o, Împărăteasa tuturor. Adu-mi biruinţa, roagă-te pentru mine ca să măresc numele tau cel minunat totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Rugăciunea a doua

O, Preacurată Maică a lui Dumnezeu, Împărăteasa tuturor, auzi suspinurile noastre cele pline de durere înaintea icoanei tale celei făcătoare de minuni. Întoarce-ţi privirea spre copiii tăi bolnavi de boli netămăduite, care cad înaintea sfintei tale icoane cu credinţă. Şi precum pasărea îşi acoperă cuibul cu pui cu aripile, aşa acoperă-ne şi tu, Fecioară, cu omoforul tău cel vindecător. În acest loc în care nădejdea se subţiază, mila ta să fie nădejde neîndoielnică. Aici unde grijile amare ne copleşesc, dă-ne răbdare şi odihnă; unde chinul şi deznadejdea se cuibăresc în suflet, fă să răsară lumina necreată a lui Dumnezeu. Mângâie-i pe cei fricoşi, întăreşte-i pe cei slabi, varsă blandeţe şi lumină peste inimile amărâte. Vindecă poporul tău cel bolnav, atotmilostivă stăpână, binecuvantează minţile şi inimile doctorilor, ca să fie instrumentele Atotputernicului doctor – Iisus Hristos, Mântuitorul. Ne rugăm înaintea icoanei tale ca puterea ta să trăiască în noi, Stăpână şi Doamnă. Întinde mâinile tale pline de vindecări, bucuria celor întristaţi, mângâierea celor îndureraţi, ca degrab primind ajutorul tău cel minunat să lăudăm Treimea cea de viaţă Făcătoare şi nedesparţită, Tată, Fiu şi Duh Sfânt, acum şi pururea şi in vecii vecilor. Amin!

[views id = „3039”]

[mailerlite_form form_id=1]

One thought on “Acatistul Maicii Domnului Pantanassa, vindecătoare de cancer

  1. Prin credinta lui iisus Hristos si Maicii Domnului Pantanassa si prin rugaciune vei afla sanatate bucurie si fericire.Doresc ca toti oamenii sa vindece de cancer si boli oncologice si sa aduca multumire lui Dumnezeu si maicii Domnului Imparateasa a Toate.Prin dragoste si smerenie vom invinge boala si vom rosti neincetet:Hristos a inviat!Adervarat a inviat!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Content is protected !!